Samsø Feriehus' lejebetingelser

Lejekontrakt

Lejekontrakten bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og Samsø Feriehusudlejning. Den indgåede lejekontrakt er bindende. Lejekontrakten omfatter feriehuset, som beskrevet på hjemmesiden/kataloget. I feriehuset må der ikke være flere personer (over 2 år ) end der er nævnt i lejekontrakten. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. Lejemålet starter på ankomstdagen kl. 15.00 og slutter kl. 11.00 på afrejsedagen, hvis rengøring er bestilt eller hvis det er obligatorisk så dog kl. 10.00.

Rengøring

Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Feriehuset skal afleveres i samme stand som ved overdragelsen. Eventuel nødvendig rengøring ved afrejse vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles ved Samsø Feriehusudlejning mod betaling senest onsdag før afrejse. Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Såfremt der under lejeperioden skulle opstå skader er lejer forpligtiget til med det samme at meddele Samsø Feriehusudlejning herom. Skader der ikke er anmeldt før afrejse fra feriehuset, vil blive repareret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden vil blive udbedret omgående, dog må der påregnes almindelig leveringstid. Der er ikke fra Samsø Feriehusudlejning side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

Betalingsbetingelser

1 rate: 30 % af kontraktbeløbet skal indbetales som anført på af lejekontrakten.
2 rate: Restbeløbet betales 42 dage før ankomst.
Ved leje senere end 42 dage før ankomst forfalder hele beløbet til omgående betaling ved modtagelse af lejekontrakten. Alle priser er ekskl. el, varme, vand, ekstra inventar m. m. Disse ydelser opkræves særskilt - dog opkræves vand i huse uden vandur via lejebeviset.

Husdyr

Vi taler her om ét husdyr, og det siger sig selv, at man tager hensyn til ejeren af huset og sørger for grundig rengøring af huset, og at der ikke er ”efterladenskaber” på grunden ved afrejse. Alle hunde og kattehår skal fjernes, også selvom man har bestilt en slutrengøring. Husdyr må ikke efterlades alene i huset og må ikke komme op i møbler og senge. Lejer betaler selv, hvis der skulle opstå skader p.g.a husdyret i det lejede feriehus. Selvom husdyr ikke er tilladt, kan vi ikke garantere, at der aldrig har været husdyr i huset før.

Skadedyr

Samsø Feriehusudlejning kan ikke gøres ansvarlig for skadedyr (myre, hvepse, fluer, mus, ørentvister m.v. ) i eller ved feriehuset.

Reklamationer

Skader og mangler i det lejede feriehus skal anmeldes skriftligt til udlejningsbureauet senest 48 timer efter lejemålets begyndelse. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal udlejningsbureauet underrettes umiddelbart efter indflytning. Samsø Feriehusudlejning kan træffes på 0045 86590080.

Reklamationer, som modtages ved og efter afrejse, anerkendes ikke.

Afbestilling

Ved opsigelse af lejemålet inden 60 før påbegyndelse af lejeperioden, betales 15 % af bruttolejen, dog min. kr. 800,00 + afbestillingsgebyr. Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet 100 %. Ved en evt. genudlejning af et opsagt lejemål 1-59 dage før ankomst tilbagebetales den genudlejede bruttoleje minus 20 %. Genudlejes lejemålet ikke, følger ingen tilbagebetaling. Ved ændring af lejemålet indtil 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på DKK 300. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt.

Afbestilling i forbindelse med sygdom.

Ved opsigelse af lejemålet inden 60 før påbegyndelse af lejeperioden, betales 15 % af bruttolejen, dog min. kr. 800,00 + afbestillingsgebyr. Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet 100 %. Ved en evt. genudlejning af et opsagt lejemål 1-59 dage før ankomst tilbagebetales den genudlejede bruttoleje minus 20 %. Genudlejes lejemålet ikke, følger ingen tilbagebetaling. Ved ændring af lejemålet indtil 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på DKK 300. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt.

Afbestilling i forbindelse med sygdom.

Vi anbefaler at man vælger et afbestillingsgebyr der udgør 4 % af lejebeløbet, dog minimum kr. 100,00. Gebyret dækker afbestilling som følge af at lejer selv, ledsagende personer - disses ægtefæller, børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre dør, rammes af alvorligt ulykkestilfælde eller akut alvorlig sygdom. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom, samt personer over 75 år er ikke omfattet af afbestillingsgebyret. Afbestillingsgebyret skal bestilles inden 1. rate betales. Ved afbestilling p.g.a. sygdom skal Samsø Feriehusudlejning have tilsendt en lægeattest med diagnose og lejekontrakten senest 3 dage før den planlagte ankomst. Når afbestillingsgebyret træder i kraft, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket kr. 800,00 og gebyret, når en lægeerklæring foreligger.

Force majeure

Samsø Feriehusudlejning påtager sig intet ansvar som følge af almindelige force majeure, strejke, natur og forureningskatastrofer, byggestøj m.m. eller andre forhold som udlejningsbureauet ikke har indflydelse på.

Trykfejl

Samsø Feriehusudlejning tager forbehold for trykfejl.

Stridsspørgsmål

Enhver fortolkning af nærværende lejeaftale skal afgøres af retten det sted, hvor lejemålet er beliggende, jf. Lugano-konventionen. Dansk retsregler skal finde anvendelse.